فرصت های شغلی

فرصت های شغلی شرکت مدیران شبکه برنا به شرح زیر میباشد

۱- ……

۲- …….

۳- ……

درصورت برخورداری هرکدام از شرایط بالا فرم زیر را تکمیل کنید و به همراه رزومه خود برای ما ارسال کنید.