تیم ما
مکان شما:
تیم ما
مکان شما:
خانم افسانه خلیلیان

مدیر عامل

خانم فاطمه بابایی

عضو هییت مدیره

خانم خدیجه اکبری

عضو هیئت مدیره

خانم مینا جابری

مدیر فروش

خانم آترین حسینیان

کارشناس فروش

خانم ساناز یوسفی

کارشناس امور مالی

خانم سارا کلامی

مدیر فناوری اطلاعات

آقای محمد مهدی حمیدیان

کارشناس امنیت شبکه

آقای میر حسن سادات

کارشناس فنی - SEO

خانم سمانه بیات

کارشناس امور اداری