Falcongaze Secure Tower

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داده

ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺑﻪ و ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮات ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت را میدهد .

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

روش ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه، اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر رﺧﺪادﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺸﺖ و ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ . واﺣﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﻐﺎم وﻗﻮع رﺧﺪاد اﻣﻨﯿﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ارزﯾﺎﺑﯽ وﻓﺎداری ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﻠﺐ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت » ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ و اﺑﺰار « ﮔﺮاف ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭼﺮﺧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه

ﮔﺰارﺷﺎت » ﻋﻤﻠﮑﺮد « ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮑﯿﻮرﺗﺎور ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪه ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤ دﻫﺪ ﺎﯾﺶ ﻣﯽ .

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﭼﻘﺪر ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . اﯾﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ، ﺳﮑﯿﻮر ﺗﺎور ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
AOL اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻈﯿﺮ ،GMail , Hotmail, Yahoo …و ﺑﻪ ﻫﻤ outlook ﺮاه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ از ﺟﻤﻠﻪ , thunderbird, The Bat …و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی اﻣﻦ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻨﯽ و ﺻﺪاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ , Viber, MS Lync, ICQ Mail, Google Talk, Telegram, WhatsApp, Google Hangouts ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب: ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﺑﻼگ ﻫﺎ، ﭼﺖ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ، وب ﺳﺎﯾﺖ HTTP ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی /HTTPS ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی FTP ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی /FTPS ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ذﺧﯿﺮه ﺷﺎﻣﻞ Dropbox : ﺳﺎزﻫﺎی اﺑﺮی , Google Drive, iCloud, OneDrive, Yandex, Disk ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ USB داده ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ clipboard ﮐﭙﯽ ﺷﺪن داده در داده ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﺻﻮﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ SIP IP ﯾﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ

اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ داده ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧ SSN ﻫﺎ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی بانکی را فراهم می آورد.

اثر انگشت دیجیتال

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺣﺴﺎس اﺟﺎزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ( این محتوای محرمانه میتواند در پایگاه داده خوانده شود)

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻧﺎﻣﻪ

اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﮑﯿﻮرﺗﺎور ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯽ . ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در واژه ﻧﺎﻣﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد

خبرنامه مدیران شبکه برنا

برای دریافت و اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف های ما لطفا در خبرنامه ما عضو شوید