فایروال سایبروم

با گسترش شبکه‌های پیچیده که در نقاط گوناگون جغرافیایی پراکنده شده‌اند، ساختار امنیتی سازمانهای بزرگ و ارائه‌کنندگان سیستم های امنیتی مدیریت شده (MSSP) نیازمند امکانات کامل نظارت بر فعالیتهای شبکه‌های راه‌دور می‌باشند . سازمانها تلاش دارند یک سیاست امنیتی سطح سازمانی را برای نظارت وکنترل برنامه‌ریزی کرده ،سطح امنیت کارایی و موارد قانونی را افزایش داده و بتوانند واکنشی سریع در سطح سازمان، یافته و اعمال نمایند و عملیات امنیتی گسترده‌ای را در پیش گیرند.

کنسو‌ل مرکزی Cyberoam به ارائه کنندگان سرویس های مدیریت شده امنیتی امکان پیاده‌سازی یک سیاست امنیتی فراگیر را بر روی کلاینتها می‌دهد که در عین تداوم سطوح امنیتی در شبکه‌های کلاینتها ، سازوکارها را آسان می نماید .
در سازمانهای بزرگ که دستگاههای متعددی در دفاتر منطقه‌ای خود دارند، کنسو‌ل مرکزی Cyberoam به مدیران شبکه امکان اعمال سیاستهای امنیتی مبتنی بر نوع کار را به مناطق راه دور می‌دهدکه در نتیجه موجب پیاده‌سازی سیاست امنیتی سطح سازمانی می‌گردد. کنسول متمرکز گرافیکی مبتنی بر وب Cyberoamامکان مدیریت راه دور تمامی دستگاههای امنیتی Cyberoam ، توزیع شده در سطح شبکه ،ازقبیل : مدیریت سیاستها ، اعمال مقررات ، نظارت و کنترل را فراهم می‌آورد .کنسول مرکزی Cyberoam که قابلیت پیاده‌سازی و تنظیم آسانی دارد ، عملیات مدیریت تنظیم گروهها و دستگاههای راه‌دور و همچنین کاربران و وظایف آنها را در چند مرحله ساده انجام می‌دهد.
ویژگیهای کلیدی
 قابلیت دیدن خلاصه‌ای از تهدیدات و گرایشات کاربران
 اعمال فوری سیاستهای امنیتی در پاسخ به تهدیدات بحرانی
 کاهش پیچیدگی اجرایی و زمان پیاده‌سازی.
 سادگی کاربرد با استفاده از امکان رویت چندین دستگاه و وضعیت شبکه در یک نگاه.